Vedtægter


§1

NAVN
 
Foreningens navn er Højbjerg Gymnastikforening.
Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

 
§2
 
Foreningens formål er med gymnastik og andre fysisk og kulturelle aktiviteter at skabe fællesskaber i Højbjerg området.

 
§3
 
Foreningen deltager ikke i etablerede turnerings- og kvalifikationssystemer.

 
§4
 
Foreningen er medlem af DGI Østjylland under Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

 
§5
 
Enhver, som er gjort bekendt med foreningens formål og tilslutter sig dette, kan være medlem. Medlemmerne skal betale det fastsatte kontingent og er først medlem når kontingentet er betalt. Kontingentet dækker perioden 1/8 - 31/7 hvert år.

Udmeldelse sker skriftligt til foreningens adresse.

 
§6

KONTINGENT
 
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og aktivitetsbetaling samt betalingsform fastsættes af bestyrelsen.

 
§7

UDELUKKELSE
 
Et medlem, som ikke har betalt sit kontingent og aktivitetsbetaling senest én måned efter forfald, kan af bestyrelsen - med 8 dages varsel - udelukkes fra foreningen indtil restancen er betalt.

Et medlem kan udelukkes, hvis dette ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse.

 
§8

FORENINGENS LEDELSE
 
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer.

Disse vælges på generalforsamlingen.

Formanden vælges direkte hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.

Halvdelen af den øvrige bestyrelse vælges i henholdsvis lige og ulige år.

Generalforsamlingen vælger minimum én suppleant.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal, heriblandt formanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen nedsætter de nødvendige arbejdsgrupper. De nærmere arbejdsvilkår for arbejdsgrupperne fastlægges af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer udenfor bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt dette skønnes nødvendigt.

Foreningen tegnes enten af formanden samt ét bestyrelsesmedlem i forening, eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

 
§9

REGNSKAB
 
Regnskabsåret er 1. januar - 31. december.

 
§10

REVISION
 
Regnskabet revideres af 2 af den ordinære generalforsamling valgte revisorer, der vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis.

Der vælges 1 revisorsuppleant.

 
§11

GENERALFORSAMLING
 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.

Generalforsamlingen bekendtgøres ved opslag på aktivitetsstederne.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemning foregå skriftligt, når mindst 1 af de fremmødte ønsker dette.

Alle valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt.

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.

Dagsorden ved den ordinære generalforsamling er mindst følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af min. 2 stemmetællere
3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Budget
7. Valg
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10% af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.

Generalforsamlingen kan afholdes digitalt.

 
§12

VEDTÆGTSÆNDRINGER
 
Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.

 
§13

FORENINGENS OPLØSNING
 
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.

Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til gavn for børne- og ungdomsarbejdet i Aarhus Kommune. 
Ovenstående vedtægter vedtaget på stiftende møde den 23.6.1990
Tilrettet på generalforsamlingen 1996, 2004, 2010 og 2021

Cookies på denne hjemmeside bruges til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Læs mere om cookies her.
Højbjerg Gymnastikforening | Nagelsvej 1 | 8270 Højbjerg | cvr. 29996865 | Tlf. 86270828 | mail@hoejbjerg.gymnastikforening.dk